Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

S.J.H

Bewindvoering

BEWINDVOERING - CURATELE

BUDGETBEHEER - BUDGETCOACH

Bezwaar- en klachtenprocedure S.J.H SOCIAAL JURIDISCHE HULPVERLENING

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • S.J.H : De rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder
  • Medewerker: iedere andere medewerker dan de bewindvoerder van S.J.H verantwoordelijk voor de financiën van de aan hem/haar toevertrouwde cliënten
  • Cliënt: de rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en S.J.H benoemd is tot bewindvoerder.
  • Klager: de cliënt die de klacht of het bezwaar heeft ingediend;
  • Bezwaar: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de werkwijze van S.J.H in het algemeen of in een specifieke situatie;
  • Klacht: een schriftelijke als klacht omschreven uiting van onvrede over de werkwijze van S.J.H in het algemeen of in een specifieke situatie indien de behandeling van het bezwaar voor de klager niet afdoende is geweest;

Artikel 2

Aangeklaagd kan worden S.J.H. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op cliënten van S.J.H. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

Een bezwaar wordt in eerste instantie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week na de eerste melding, behandeld door S.J.H.

  S.J.H tracht het bezwaar telefonisch , schriftelijk of indien nodig na een persoonlijk onderhoud in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger op te lossen. De cliënt zal van de afhandeling van dit bezwaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 4

Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:

-          De naam en het adres van de klager, resp. naam en adres van betrokken cliënt

-          Dagtekening;

-          Een omschrijving van het gedrag en/of genomen maatregel waartegen de klacht is gericht alsmede dat datum waarop dit heeft plaatsgevonden;

-          Handtekening van de klager .

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of gestaakt indien

  • de klacht anoniem is;

Artikel 6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken behandeld door S.J.H. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien S.J.H de klacht als ongegrond verklaart, zal S.J.H dit toelichten bij de klager.

Wanneer de klacht gegrond is, zal naar een oplossing worden gewerkt, en deze afspraak zal schriftelijk aan klager worden gestuurd.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door S.J.H, schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8

S.J.H archiveert de afgedane klacht en wordt 5 jaar na afdoening van de klacht bewaart.

Artikel 9

Deze bezwaar- en klachtenprocedure treedt in werking voor alle bezwaren en klachten welke zijn ontstaan of zullen ontstaan na 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd.

De klachtenprocedure staat gepubliceerd op de website

Klachten dienen te worden gericht aan:

S.J.H Sociaal Juridische Hulpverlening

Weegschaalstraat,3

5632CW Eindhoven

0